Utleid vikar

Spørsmål: Jeg er utleid som vikar fra et bemanningsforetak. Jeg har funnet ut at jeg ikke har samme lønn som hun jeg er vikar for. Jeg er ikke organisert. Hvordan skal jeg gå fram for å få rettet på det?

Svar: Hei, Som hovedregel har du ikke krav på samme lønn som den du vikarierer for har, uavhengig av om du er organisert eller ikke. Hvilken konkret lønn du har krav på vil avhenge av hva du ville fått ved ansettelse hos innleier. Altså den du må likebehandles med er deg selv som direkte ansatt i innleievirksomheten, enten som midlertidig eller som fast ansatt. Man skal likevel se på om den du vikarierer for, eller noen andre i innleiebedriften har sammenlignbare arbeidsoppgaver, tilsvarende kompetanse, erfaring osv. med deg. I tillegg vil lover /forskrifter, tariffavtaler, bedriftsinterne retningslinjer og fast praksis som gjelder hos innleier legges til grunn for lønnsfastsettelsen.
Hvordan finne så ut av hva som er riktig lønn for deg som utleid arbeidstaker? Det er din arbeidsgiver, altså bemanningsforetaket du er ansatt i som skal sørge for at du minst sikres den lønnen du ville ha fått dersom du hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid. For å finne ut av dette må du be arbeidsgiveren din om å gi deg de opplysninger som er nødvendige for at du skal kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling. Normalt vil dette omfatte de opplysninger innleievirksomheten har plikt til å gi til vikarbyrået som grunnlag for deres fastsettelse av vilkårene. Er det skjønnsmessige vurderinger som ligger til grunn for fastsettelsen av lønnen så har du krav på å få vite dette også.
Dersom du finner ut at du ikke får riktig lønn og vikarbyrået nekter å betale deg lønnen du har krav på har du anledning til å kreve dette betalt direkte fra innleier. Husk da på at du har en frist på tre måneder etter kravets forfallsdato for å fremme skriftlig krav overfor innleievirksomheten.