Dekning av overtidsmat

Spørsmål: Vi ønsker å innføre trekk av lønn for matpenger i vår bedrift. Vil ikke dette være lønnsomt både for arbeidsgiver og lønnsmottaker?

Svar: Hei, Vi legger til grunn at det du mener med matpenger er dekning av overtidsmat. I så tilfellet kan innføring av en ordning om matpenger være lønnsomt for alle parter under visse vilkår.
Arbeidsgiver har adgang til å dekke trekkfritt arbeidstakers kostnader til overtidsmat så lenge arbeidstaker faktisk kjøper mat og vedkommende har et sammenhengende fravær fra hjemmet, inkludert reisetid til og fra jobben, på 12 timer eller mer. For det andre kan ikke refusjon/matpenger overstige satsen som fastsatt i takseringsreglene, som for inntektsåret 2013 utgjør kr 82. Satsen gjelder ved dekning av matpenger både tariffestede og ikke tariffestede, og ved refusjon etter bilag.
Dersom refusjonen overstiger takseringsreglenes beløp vil overskytende beløp da være skattepliktig for arbeidstakeren og trekk-, avgifts- og oppgavepliktig for arbeidsgiver, såfremt godtgjørelsen splittes i en trekkfri og en trekkpliktig del på utbetalingstidspunktet. Foretas ikke en oppsplitting er hele utbetalingen trekkpliktig – og følgelig arbeidsgiveravgiftspliktig.
Det er også viktig å legge merke til at for å kunne utbetale trekkfrie matpenger må arbeidsgiver kunne framlegge dokumentasjon for at vilkårene for fravær fra hjemmet i 12 timer er oppfylt. Dere bør derfor ha en oversikt over de ansatte som jobber overtid, særlig i det tilfelle hvor dette ikke fremkommer direkte av f.eks. et timeregistreringssystem.
Velger dere derimot å utbetale matpenger (ikke refusjon) vil dette være lønns- og oppgavepliktig.
Dersom dere i stedet for matpenger tilbyr deres ansatte et rimelig måltid (ikke refusjon) ved pålagt overtid som medfører et fravær på mer enn 12 timer fra hjemmet, betraktes dette i alle tilfeller som skattefri naturalytelse og er ikke trekk, avgifts- eller oppgavepliktig.