Likebehandling ved ansettelse

Spørsmål: Vi er en liten bedrift i Sør-Trøndelag som nylig har ansatt en ny kundekonsulent. Etter ekstern utlysning valgte vi tre gode kandidater som vi innkalte til intervju. Den ene av de to som ikke ble ansatt, mener nå å ha blitt aldersdiskriminert, og har sendt oss forespørsel om hvilken utdanning, praksis og andre kvalifikasjoner den som ble ansatt har. Personen som har krevd dette er 55 år. Har han rett til å kreve disse opplysningene?

Svar: Ja, arbeidsmiljøloven § 13-7 gir en forbigått arbeidssøker denne rettigheten. Opplysningsplikten omfatter bare opplysninger om de klart konstaterbare kvalifikasjoner, og omfatter dermed ikke subjektive vurderinger av egnethet o.l.
Dersom vedkommende som mottar disse opplysningene vurderer sin utdannelse, praksis m.m. som bedre, kan det være nok til at vedkommende hevder å ha grunn til å tro at man er blitt diskriminert på grunn av alder. Av arbeidsmiljøloven § 13-8 følger det at der en arbeidssøker legger frem opplysninger som gir grunn til å tro at vedkommende er blitt diskriminert på grunn av alder, er det arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted slik diskriminering.
Dersom dere ikke klarer å sannsynliggjøre dette, kan han gå til sak mot dere og kreve erstatning. Det er da dere som må klare å dokumentere at det har blitt foretatt en saklig utvelgelse av kandidat. Han kan likevel ikke kreve å få den stillingen som han har blitt forbigått i, selv om retten skulle komme frem til at han har blitt aldersdiskriminert.
Dette viser viktigheten av at arbeidsgivere har gode rutiner i forbindelse med rekruttering og ansettelsesprosesser også i privat sektor.