Avslutting av arbeidsforhold – hvem har retten til telefonnummeret?

Spørsmål: Jeg har vært ansatt hos en arbeidsgiver, men har sagt opp jobben min for å begynne et annet sted. Jeg ønsker å ta med meg telefonnummeret mitt videre, men min tidligere arbeidsgiver nekter meg dette. Jeg hadde med meg telefonnummeret da jeg ble ansatt, men overførte dette da arbeidsgiver skulle betale. Jeg opplever det som sterkt urimelig at arbeidsgiver nå nekter meg å ta med mitt eget telefonnummeret videre. Kan han det?

Svar: Spørsmålet ditt er ganske aktuelt som følge av at arbeidstakere benytter samme telefonnummer i jobbsammenheng og til privat bruk. I utgangspunktet avhenger svaret av hva som er avtalt når du overførte telefonnummeret fra deg til din tidligere arbeidsgiver. Enkelte bedrifter velger å ha en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer dette. I mange tilfeller er det imidlertid ikke avtalt noe spesifikt om dette, samtidig aktualiseres jo ikke problemstillingen før arbeidstakeren slutter. Svaret er nok dessverre at arbeidstakere i mange tilfeller da vil ha mistet retten til å få telefonnummeret tilbake. I praksis vil situasjonen imidlertid ofte bli løst som følge av at arbeidsgiver ikke ser tilbakeføring av telefonnummer som noe problem, og derfor aksepterer dette. For å unngå unødige konflikter er nok dette også ofte det fornuftigste, også sett fra arbeidsgivers side.
Også selv om du skal ha inngått avtale om at telefonnummeret skal tilbakeføres til deg, er det ikke sikkert at du har rett til å benytte deg av dette slik du ønsker. Spesielt problematisk vil dette være hvis du er i ferd med å gå over til konkurrerende virksomhet. Spørsmålet har tidligere vært til behandling i sak for Eidsivating lagmannsrett som ble avsagt ved kjennelse 17. januar 2000. Saken gjaldt to ansatte som sluttet for å gå over til konkurrerende virksomhet. De hadde fra før egne mobiltelefonabonnementer som arbeidsgiveren hadde overtatt etter egen avtale, med gjensidig oppsigelsesadgang og med rett for arbeidstakerne til å ta abonnementene tilbake. De to ansatte trykket opp visittkort påført telefonnumrene, og brukte disse til markedsføring for den nye virksomheten. Tidligere arbeidsgiver påla Telenor å sperre telefonene. Arbeidstakerne krevde da midlertidig forføyning for å få opphevet sperringen. Både namsretten og lagmannsretten fant at det var i strid med markedsføringslovens generalklausul om forbud mot å handle i strid med god forretningsskikk å benytte de innarbeidede telefonnumrene i den nye virksomheten, og ga derfor ikke arbeidstakerne medhold. En konsekvens av kjennelsen er at det i så fall må fremgå uttrykkelig av avtalen at markedsføringslovens bestemmelser ikke skal være til hinder for bruk av telefonnummeret i konkurrerende virksomhet.