Arbeidsmiljølovens nye HMS-regler

1. januar 2013 trådte det i kraft seks nye forskrifter til arbeidsmiljøloven. Bestemmelsene berører alle sider av HMS-arbeidet i norsk arbeidsliv, og er i all hovedsak en videreføring av gamle forskrifter. Reglene er viktige å gjøre seg kjent med, bl.a. i rollen som verneombud men også i andre posisjoner, hvor HMS er en del av arbeidet.

Over lengre tid ble HMS-reglene spredt på 47 ulike forskrifter. Dette medførte at reglene var vanskelige å gjøre seg kjent med og anvende i praksis. Etter påtrykk fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har det blitt foretatt et omfattende endringsarbeid, og reglene er nå samlet og omstrukturert i en mer naturlig og logisk inndeling. Systematiseringen vil formodentlig bidra til at det blir enklere og bedre å arbeide for et styrket arbeidsmiljø.

De nye forskriftene ble vedtatt allerede 6. desember 2011, men ble først gitt virkning fra årsskiftet. Dette ble gjort for at virksomhetene skulle få god tid til å bli kjent med det nye systemet og eventuelt foreta nødvendige tiltak for å etterleve reglene.

Oversiktsmessig kan de nye forskriftene oppstilles i tre hovedpunkter:

  • krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet
  • krav til utforming og innretning av arbeidsplassen
  • krav til en sikker utførelse av arbeidet

Reglene om risikovurdering og tilrettelegging finner du i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Kravene som omhandler utforming og innretninger på arbeidsplassen, fremgår av arbeidsplassforskriften, mens punkt 3 om sikker utføring er skrevet i forskrift om utførelse av arbeid. For de fleste praktiske formål er disse tre de mest relevante og viktigste forskriftene. De tre andre forskriftene går på tiltaks- og grenseverdier, administrative ordninger og konstruksjon, utforming og produksjon av arbeidsutstyr.

Med den nye strukturen ønsker lovgiver å rette et tydeligere fokus på virksomheten og arbeidsgivers forpliktelser. I utgangspunktet retter bestemmelsene seg mot alle typer virksomheter og arbeidsplasser, og verner enhver arbeidstaker, uavhengig av hvem som er arbeidsgiver.

For om mulig å få praktisk anvendbare regler er forskriftene utarbeidet slik at kravene fremkommer i den rekkefølge arbeidet normalt utvikler seg.

I første punkt, som er Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, finner man reglene for perioden før arbeidet starter og mens det pågår. Konkret går dette på krav til medvirkning fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg, risikovurderinger, opplæring av arbeidstakere, informasjonsformidling, planlegging og tilrettelegging av arbeid. Ved siden av dette er det også enkelte tilleggskrav, som fremgår i forskrift om utførelse av arbeid.

Hvordan arbeidsplassen rent fysisk sett er, har stor betydning for arbeidstakeren og hans utførelse av jobben. Dersom samlebåndet eller pulten for eksempel ikke har en tilfredsstillende høyde i forhold til arbeidstakeren, kan det medføre feilbelastninger, skader, forsinket jobbing, el.. For å forebygge slike negative konsekvenser, er det i arbeidsplassforskriften gitt klare regler med krav til utforming og innretninger. Disse går på alt fra takhøyde og luftkvalitet, til krav om ferdselsvei for kjøretøyer og sikring av farlig avfall. Reglene må naturlig nok anvendes ut fra de spesielle forhold som gjør seg gjeldende på den enkelte arbeidsplass.

Endelig i punkt 3 er det regler om den faktiske gjennomføringen av arbeidet. Bestemmelsene setter krav til sikkerhet, for å minimere sjansen for skade på liv og helse. Systematisk er forskrift om utførelse av arbeid inndelt i tre hoveddeler, etter type risikofaktor; kjemiske og biologiske risikofaktorer, fysiske risikofaktorer og til slutt en felles del for annet risikoutsatt arbeid. Under hver enkelt hoveddel finner du kapitler som følger de steg arbeidet naturlig har; risikovurdering, opplæring, informasjon og til slutt det konkrete tiltak.

Opplæring og hjelpeverktøy

I regi av Arbeidstilsynet har det vært gjennomført et omfattende informasjons- og opplæringsopplegg. I tillegg, og ut ifra de erfaringene som ble gjort i denne prosessen, har tilsynet utarbeidet informasjonsmateriell om det nye regelverket. Materialet ligger tilgjengelig på www.arbeidstilsynet.no/regelverk og kan anbefales både for de som ønsker et kort overblikk over HMS-reglene og de som har behov for en grundigere gjennomgang. Det er blant annet laget en videopresentasjon, som gir en praktisk gjennomgang av forskriftene, samt et forskriftsspeil, som gir oversikt over hvor gamle bestemmelser er plassert i de nye.

De nye forskriftene har ikke vært praktisert i tilstrekklig lang tid, til at vi med sikkerhet kan slå fast at endringene har bidratt til å styrke og forenkle HMS-arbeidet i den enkelte bedrift. Uansett er det klart at det nye systemet er mer oversiktlig og håndterbart for dere som til daglig skal forholde dere til et omfattende og komplisert virkeområde. Samtidig er det viktig å presisere at det er nødvendig å se sammenhengene mellom de ulike stegene i arbeidsprosessen og at et tilstrekkelig HMS-arbeid må gjøres i alle ledd.

Dersom du ønsker en mer dyptgående gjennomgang av regelverket, eller din bedrift har behov for oppfølgning i deres HMS-arbeid, ta gjerne kontakt med oss. Vårt firma har erfaring med utviklingen av gode internrutiner og tilpasser tjenesten etter den enkelte bedrifts behov.