Vikarbyrådirektivet trer i kraft fra nyttår – er du forberedt eller forvirret?

EUs vikarbyrådirektiv skapte mye debatt før behandling i Stortinget sommeren 2012. Reglene ble imidlertid tatt inn i norsk rett i arbeidsmiljøloven § 14-12 a-c, og vil gi nye forpliktelser for både arbeidsgivere og bemanningsforetak fra 1. januar 2013.

De nye reglene gir sterkere rettigheter for innleide arbeidstakere og nye forpliktelser for vikarbyråer/bemanningsforetak og arbeidsgivere som leier inn arbeidskraft. Disse forpliktelsene vil gjelde både nye vikarer eller bemanningsavtaler som inngås fra nyttår og for løpende vikar- eller bemanningsavtaler som alt er påbegynt.

De gjelder uavhengig av om du leier inn bemanning fra et norsk eller et utenlandsk foretak.

Vikarbyrådirektivets regler skaper klare behov for at arbeidsgivere revurderer og reforhandler avtaler med vikarbyråer og bemanningsforetak. Tiden for dette ernå.

Det de fleste kanskje har lest om vikarbyrådirektivet, er at innleide vikarer får rett til de samme lønnsbetingelser og andre arbeidsvilkår som dine egne ansatte. Med ”andre arbeidsvilkår” menes blant annet arbeidstidens lengde og plassering, bruk av overtidsarbeid, varighet og plassering av pauser og hvileperioder, nattarbeid og ikke minst feriefritid, feriepenger og godtgjøring på slike dager. I tillegg skal innleide arbeidstakere ha den samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som innleiers egne arbeidstakere,”med mindre objektive grunner tilsier noe annet”.Det er dette som kalles ”likebehandlingsprinsippet”.

I utgangspunktet er dette et ansvar som påligger bemanningsbyrået, som jo er vikarens egentlige arbeidsgiver med ansvar for utbetaling av lønn og andre økonomiske goder. Kravet til lønnsbetingelser og arbeidsvilkår tilsvarende innleiers egne ansatte følges imidlertid opp med viktige forpliktelser for arbeidsgivere som leier inn fra vikarbyråer og andre bemanningsforetak. Vi har fått regler om opplysningsplikt, innsynsrett og solidaransvar.

For at det skal være mulig for vikarbyrå eller bemanningsforetak å gjennomføre et likebehandlingsprinsipp, er man avhengig av å få tilgang til en rekke opplysninger fra arbeidsgivere som leier inn bemanning. Skal man leie inn arbeidskraft fra 1. januar 2013, har man som innleier en plikt til å gi fra seg til vikarbyrået/bemanningsforetaket ”de opplysninger som er nødvendige” for at disse skal kunne ivareta kravet om likebehandling. Dette stiller krav til at arbeidsgiver har systemer for å kunne vurdere og gi ut hva som er korrekt lønn og tilfredsstillende arbeidsvilkår for den enkelte medarbeider man leier inn. I noen tilfelle vil dette være enkelt, i andre tilfeller mer vanskelig å beregne.

Innleiende arbeidsgivers solidaransvar for at vikarbyrået eller bemanningsforetaket har gitt den innleide tilstrekkelig lønn og arbeidsvilkår trer i kraft fra 1. juli. Fra dette tidspunktet kan vikaren”gå på” innleier umiddelbart dersom han ikke får tilstrekkelig betalt lønn eller andre arbeidsvilkår. Som innleier har du derfor allerede fra nyttår rett til å få dokumentert hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom din innleide vikar og vikarbyrået/bemanningsforetaket. Tilsvarende innsynsrett er også gitt til innleiende arbeidsgivers tillitsvalgte. Den innleide arbeidstaker selv har ikke rett til opplysninger fra bemanningsforetaket for å kunne selv vurdere om likebehandlingsreglene er oppfylt.

For arbeidsgivere som leier inn arbeidskraft er det viktig å være oppmerksom på at vikarbyrået/bemanningsforetakets plikt til å likebehandle og eventuelt heve lønn og andre vilkår vil gjelde fra nyttår også for innleieavtaler som allerede er påbegynt. Innleiende arbeidsgivers plikt til å gi opplysninger vil gjelde fra nyttår selv om man har leid inn sin vikar for en periode allerede. Vi legger til grunn at dette i seg selv vil medføre behov for reforhandling av en rekke avtaler nå.

I tillegg er det flere grep man kan gjøre som innleiende arbeidsgiver ved fremtidige leieavtaler, for å på best mulig måte sikre seg mot unødvendig økonomisk risiko ved solidaransvar og håndtere nettopp opplysningsplikt og innsynsrett.

Alle arbeidsgivere som jevnlig benytter innleid arbeidskraft bør derfor snarest revurdere innhold i standard leieavtaler og sikre best mulig systemer for å gi de opplysninger som er nødvendig – det er ikke lenge til jul.

Publisert 29.11.12