Sykepenger etter endt foreldrepermisjon

Spørsmål: Jeg har vært ansatt hos min arbeidsgiver i åtte år og har nylig kommet tilbake i arbeid etter endt foreldrepermisjon. Kort tid etter at jeg begynte å jobbe ble jeg sykmeldt i nærmere to uker som følge av en operasjon. I arbeidsavtalen min fremgår det at jeg har rett til full lønn fra arbeidsgiver under sykdom. Arbeidsgiver nekter likevel å utbetale lønn for perioden jeg har vært syk og henviser til folketrygdloven § 8-15. Kan arbeidsgiver nekte å utbetale lønn under mitt sykefravær?

Svar: Henvendelsen din reiser to hovedspørsmål. Det første spørsmålet er om du har rett til full lønn under sykefravær uten hensyn til reglene i folketrygdloven eller om din rett til sykelønn er betinget av at folketrygdlovens vilkår for rett til sykepenger er oppfylt. Dette avhenger av hva som fremgår av arbeidsavtalen din og hvordan denne skal fortolkes. Dersom arbeidsavtalen kun sier at du har rett til lønn ved sykefravær kan det argumenteres for at arbeidsavtalen oppstiller en selvstendig rettighet som gjelder uavhengig av folketrygdlovens regler. Henviser arbeidsavtalen uttrykkelig til folketrygdlovens regler forutsetter det at du i samme periode har rett til sykepenger etter loven. Dersom selve ordlyden i avtalen ikke gir klarhet vil andre tolkingsmomenter vektlegges, herunder hva som var hensikten med formuleringen og hva som ble formidlet til deg ved ansettelse.

Forutsatt at arbeidsavtalen skal forstås slik at retten til sykelønn er betinget av at du har rett til sykepenger etter folketrygdlovens regelverk vil svaret avhenge av hvilke rettigheter du har etter denne loven. Din arbeidsgiver har i utgangspunktet korrekt lagt til grunn at folketrygdloven § 8-15 annet ledd fastsetter at retten til sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8 II om sykepenger til arbeidstakere bortfaller dersom arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager. Hvis denne bestemmelsen kommer til anvendelse må retten til sykepenger i så fall utledes av særregler i folketrygdloven, typisk reglene om rett til sykepenger etter folketrygdloven § 8-47 første ledd bokstav b som midlertidig inaktiv. Etter denne bestemmelsen ytes det imidlertid ikke sykepenger fra arbeidsgiver, samtidig som sykepenger fra trygden først ytes fra 15. dag etter sykmeldingstidspunktet.Spørsmålet er imidlertid hva som skal regnes som avbrudd etter folketrygdloven § 8-15 annet ledd.

Det fremgår av bestemmelsens ordlyd at permisjon skal regnes som avbrudd. Ordlyden i bestemmelsen synes altså å legge til grunn at du ikke vil ha rett til sykepenger fra 1. dag du ble sykmeldt. Dette er imidlertid ikke riktig. Det fremgår av bestemmelsens forarbeider at retten til sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8 II ikke skal falle bort dersom det foreligger rett til f.eks dagpenger, fødselspenger eller stønad ved barns sykdom. Dette burde ha fremgått klart av lovens ordlyd. Jeg legger til grunn at du hadde rett til foreldrepenger under foreldrepermisjonen. Konsekvensen av dette er at du i så tilfelle hadde rett til sykepenger fra første dag du var sykmeldt etter endt foreldrepermisjon.

Reglene i folketrygdloven fortolkes og praktiseres av NAV. Fortolkningene er beskrevet i NAVs rundskriv. NAVs rundskriv kommenterer ikke skillet mellom de permisjonsformer som er nevnt i forarbeidene – som gir rett til sykepenger fra 1. sykmeldingsdag – og andre permisjonsformer. Konsekvensen av dette er at det også i NAVs rundskriv ser ut som om en arbeidstaker som blir syk etter at foreldrepermisjon er avviklet bare vil ha rett til sykepenger fra 15. sykmeldingsdag. Vi mener altså at dette er feil i forhold til de permisjonsformer som er nevnt i forarbeidene. NAVs rundskriv burde altså ha vært klarere.

For ordens skyld bør du og din arbeidsgiver ta problemstillingen opp med NAV for å få dine rettigheter bekreftet. Vi kommer også til å oversende problemstillingen til NAV, med forslag om at både loven og rundskrivet klargjøres. Dersom NAV følger opp henvendelsen vil vi komme tilbake til dette i en ny artikkel.