Dom i Gjensidigesaken – bedriftsintern pensjonsalder

Saken gjaldt spørsmålet om arbeidsgiver Gjensidige har rett til å beslutte at alle ansatte må gå av med pensjon ved fylte 67 år. Dommen vil ha stor betydning for arbeidsgiveres rett til å fastsette bedriftsinterne aldersgrenser.

Utgangspunktet for spørsmålet om aldersgrenser er at Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver rett til å avslutte arbeidsforhold på grunn av alder ved fylte 70 år. Loven sier imidlertid også at lavere aldersgrense kun kan fastsettes dersom det foreligger et saklig grunnlag og aldersgrensen ikke virker “u forholdsmessig inngripende” overfor arbeidstakerne som rammes av aldersgrensen. Bakgrunnen for denne regelen er at en “tvungen” aldersgrense innebærer en direkte forskjellsbehandling på grunn av alder. Slik forskjellsbehandling er ulovlig aldersdiskriminering, med mindre det foreligger saklig grunnlag og forskjellsbehandlingen ikke virker “uforholdsmessig inngripende” overfor arbeidstakerne.

I Gjensidigedommen kommer Høyesterett til at det foreligger et saklig grunnlag for å fastsette aldersgrenser på 67 år. Høyesterett legger blant annet vekt på at norsk rett tillot slik aldersgrense før diskrimineringsreglene trådte i kraft, og at tvungen aldersgrense har som saklig formål å sikre “arbeidsdeling mellom generasjonene”. Videre legger de vekt på at ordningene “imøtekommer et utbredt ønske hos mange ansatte om å gå av ved fylte 67 år med tjenestepensjon i tillegg til folketrygdens alderspensjon samtidig som det skapes forutberegnelighet for arbeidsgivere.
Høyesterett konkluderer videre med at de mener den tvungne aldersgrense ikke virker “uforholdsmessig inngripende” overfor arbeidstakerne. I vurderingen legger de “betydelig vekt” på at aldersgrensen er kombinert med en meget god tjenestepensjon, og at aldersgrense på 67 år er relativt høy i europeisk sammenheng.

Gjensidige vant altså saken, og arbeidstakeren som hadde tatt ut søksmål fikk ikke beholde sitt arbeid.

Dommen gir rom for mange delte meninger – noen mener resultatet var åpenbart, mens andre mener at det ikke er samsvar mellom denne dommen og lovgivers forsøk på å få arbeidstakere til å stå lengre i arbeid. Etter min vurdering er det uansett klart at denne dommen er en milepæl som danner nye retningslinjer for mange. Et av spørsmålene som bør stilles er hvor god en tjenestepensjonsordning må være for at man i fremtiden skal mene at en slik bedriftsfastsatt aldersgrense skal være lovlig.