EU-dom vedrørende virksomhetsoverdragelse

EU- domstolen slo nylig fast at et selskap helt uten ansatte kan være ”arbeidsgiver” og ”overdrager” i henhold til direktivet om overføring av virksomhet (2001/23). Direktivet er gjennomført arbeidsmiljøloven kapittel 16.

Med ”overdrager” mener direktivet en juridisk person som på grunn av overføring av virksomhet opphører å være de ansattes arbeidsgiver.

Arbeidstakere har ved en slik overføring rett til å bli med over til ny arbeidsgiver og ny virksomhet på de samme rettigheter og plikter etter ansettelseskontrakter og ansettelsesforholdet som han hadde hos overdrager ved overdragelsestidspunktet.

Denne angjeldende saken gjaldt ansatte i Heineken-konsernet. Her var arbeidstakerne ansatt i et datterselskap A, mens de utførte alt sitt arbeid for et annet datterselskap B. Datterselskap B drev cateringvirksomhet, og hadde ikke inngått ansettelsesavtaler med noen medarbeidere. Selskap B overførte sin virksomhet til et annet selskap som ikke inngikk i konsernet.

En av de ansatte i datterselskap A og hans fagforening saksøkte dette overtakende selskapet med krav om at han skulle få bli med over på de vilkår han hadde hatt tidligere som ansatt i selskap A mens han utførte arbeid for selskap B.

EU- domstolen beskrev datterselskap B som en ”icke avtalsbunden arbetsgivare” og anså det klart at selskapet som følge av overføringen av sin virksomhet hadde opphørt å være ”icke avtalsbunden arbetsgivare”. Direktivet (og arbeidsmiljøloven) viser ikke bare til ansettelsesavtaler men også til ”arbeidsforhold”. Dette ledet domstolen til den konklusjon at det ikke under alle omstendigheter må eksistere en ansettelsesavtale mellom overdragende virksomhet og de ansatte for at disse skal være beskyttet av direktivet. Om de ansatte har to arbeidsgivere i samme konsern, hvorav den ene har inngått ansettelsesavtaler med arbeidstakerne og det andre ikke har slike avtaler, kan også den arbeidsgiver som styrer den økonomiske virksomheten som overdras være ”overdrager” og ”arbeidsgiver” i henhold til direktivet.

Konklusjonen ble derfor at også selskapet hvor de ansatte hadde utført arbeid kunne være ”overdrager”, slik at de ansatte som utførte arbeid for dette selskapet hadde rett til å bli med etter virksomhetsoverdragelsesreglene, selv om de hadde sine kontraktsforhold i et annet søsterselskap. Slike kontraktskonstellasjoner er heller ikke uvanlige i konsernforhold i Norge.

Publisert i Nyhetsbrev nr. 1, 2011