Beruselse på arbeidsplassen – avskjed kjent ugyldig

Gyldigheten av avskjed begrunnet i beruselse på arbeidsplassen og brudd på arbeidsreglementet.

Arbeidsgiver var ikke tilknyttet AKAN-ordningen og hadde ikke plikt til å tilby arbeidstaker et AKAN-opplegg i stedet for å avslutte arbeidsforholdet. Selv om arbeidstakers opptreden isolert sett representerte et grovt pliktbrudd, kom lagmannsretten etter en helhetsvurdering til at avskjed fremsto som en urimelig eller uforholdsmessig reaksjon, jf. Rt-2005-518 og Rt-1988-1188 . Avskjeden ble derfor kjent ugyldig, men opprettholdt som saklig oppsigelse. Oppreisningserstatning tilkjent med kr. 50 000.

Dommen illustrer hvor høy terskelen er for avskjed. Avskjed er forbeholdt de kvalifisert alvorlige forhold.

lf-2010-172823[1]